"Nauka praktycznych zastosowań oraz wiedzy z zakresu sieci komputerowych w technikum informatycznym realizowana w zagranicznej Spółce" "Praktyczne umiejętności uczniów techników krokiem do kariery w branży IT".

2016/2017

"Rozwój kształcenia zawodowego drogą do aktywizacji młodzieży" realizowanego w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

2017/2018

"Praktyczne szkolenie zawodowe szansą dla uczniów z ZS w Pionkach" realizowanego w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

2018/2019

"Zielone na europejskim rynku pracy" realizowany w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

2019/2020

Szkoła całkiem niedawno otrzymała informację z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, że projekt Praktyczne szkolenie zawodowe szansą dla uczniów z ZS w Pionkach stworzony we współpracy z greckim partnerem SAGEM TRAINING SERVICES LTD został zaakceptowany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szkoła nauczona własnym doświadczeniem, widzi, jak wielki wpływ na młodzież może mieć udział w mobilności międzynarodowej. Nie chodzi tylko o umiejętności, ale również doświadczenie i wspaniałe wspomnienia, które wpływają pozytywnie również na rówieśników, którzy nie mieli szansy, aby wziąć udział w projekcie. Dlatego też Zespół Szkół w Pionkach chce dać te szanse kolejnym rocznikom młodzieży, w lutym 2018 złożony został wniosek, w ramach którego zaplanowano wyjazd na praktyki zawodowe do Grecji dla uczniów z profili technik informatyk, technik eksploatacji portów i terminali oraz fototechnik. Ostatecznie do kraju Hellady uda się 42 uczniów pod opieką 4 opiekunów.

W związku z tym, że mobilność planowana jest podobnie jak w tym roku, na wiosnę roku kolejnego, to rekrutacja do projektu oraz faza przygotowań uczestników do wyjazdu rozpocznie się pod koniec 2018 roku. Bliżej tego terminu zostanie przedstawiony regulamin rekrutacji, jej zasady oraz inne potrzebne informacje.

Głównym celem projektu jest realizacja procesu rozwoju zawodowego 42 uczniów, mogących skorzystać ze stworzonych we współpracy z greckim partnerem ram kształcenia i szkolenia zawodowego, ze szczególnym naciskiem na realizowane praktyki zawodowe w greckich przedsiębiorstwach.

Cele szczegółowe projektu, z uwzględnieniem celów ilościowych i jakościowych:
1. Wykreowanie wśród 42 uczestników projektu bardziej otwartych i tolerancyjnych postaw uwzględniając odmienność rasową czy kulturową, która jest dzisiaj bardzo pożądaną cechą. Projekt ma pozwolić rozbudzić ciekawość świata i innych kultur,
co będzie stymulatorem samorozwoju oraz rozwinąć umiejętności interpersonalne, ich świadomość i pewność siebie, co pozwoli im na lepsze partycypowanie w europejskim społeczeństwie.
2. Rozwinięcie wśród 42 uczestników projektu umiejętności miękkich, takich jak umiejętność pracy w grupie, dyskusji, czy burzy mózgów, które są bardzo pożądane na dzisiejszym rynku pracy.
3. Stworzenie możliwości, dzięki, którym zarówno nauczyciele jak i uczniowie, będą mogli zdobyć nowe kompetencje, w tym zawodowe i językowe, przyczyniając się tym samym do możliwości późniejszego korzystania z obcojęzycznych źródeł naukowych. Uczniom da to szanse na rozwój indywidualny poza szkołą, natomiast nauczyciele poza rozwojem osobistym, będą mogli zyskać doświadczenie oraz poznać innowacyjną metodologię, które przysłuży się poziomowi kształcenia w całej placówce.
4. Uzyskanie bardzo cennego doświadczenia dzięki współpracy z partnerem greckim oraz przeniesienie najlepszych praktyk i standardów na program kształcenia i staży w szkole, co przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia i stworzenia dla uczniów i nauczycieli, nowych możliwości rozwoju.
5. Zmniejszenie wśród uczniów ryzyka wykluczenia społecznego poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności językowych 42 uczestników. Pozwoli to na sprawne rywalizowanie o miejsce na rynku pracy zarówno krajowym jak i europejskim, dzięki sprawnym posługiwaniu się językiem obcym oraz doświadczeniem wynikającym z pracy w zawodzie.
6. Stworzenie przykładu dla całego regionu, który ma pomóc również innym szkołom w podniesieniu jakości kształcenia. W dalszej perspektywie przyczyni się to wydatnie do podniesienia PKB regionu i zmniejszenia bezrobocia.
7. Stworzenie dla 4 nauczycieli (osób towarzyszących) okazji do zobaczenia i poznania nowych metod kształcenia i wymiany dobrych praktyk, a potem wykorzystania ich w macierzystej placówce, co pozwoli podnieść poziom kształcenia.
8. Włączanie do programu edukacji nowoczesnych technik oraz korzystanie z doświadczenia zagranicznego partnera pozwoli na poszerzenie i udoskonalenie systemu edukacji w Polsce, który będzie stawał się coraz bardziej europejski.
9. Stworzenie 42 certyfikatów, które będą służyć jako potwierdzenie umiejętności nabytych poprzez udział w praktykach.

Więcej informacji o projekcie wkrótce…

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki ul. Parkowa 6, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

ZAOCZNA

Szkoła dla dorosłych

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

BAZA

Baza szkolna

MOODLE

Platforma e-learningowa

LIBRUS

Dziennik elektroniczny