1959

 • szkoła została powołana 26.05.1959 r. pismem Ministra Przemysłu Chemicznego
 • początkowo nauka odbywa się w budynku obecnego ZSP Nr 1 w Pionkach
 • pierwszym dyrektorem szkoły zostaje inż. Lucjan Kielesiński , a jego zastępcą inż. Wiesław Jaworowski
 • zajęcia praktyczne nauki zawodu rozpoczynają się w ZTS „Pronit”
 • pierwszym kierownikiem warsztatów szkolnych przy ZTS „Pronit” został p. Kazimierz Woźniak (do 1971r.)
 • istnieją dwie klasy w zawodzie ślusarz remontowo-maszynowy
 • działa szkolna organizacja ZMS- ZSMP

 

1964

 • szkołę przeniesiono do zaadaptowanego budynku ZTS „Pronit” Nr 9
 • stanowisko wicedyrektora obejmuje mgr Marian Sypulski
 • rozpoczyna działalność biblioteka szkolna pierwszą bibliotekarką była pani Grażyna Arendarska
 • organizatorem warsztatów szkolnych jest p. Marian Sałbut
 • powstaje pierwsza drużyna harcerska licząca 35 osób; jej założycielem był druh Zygmunt Ciepielski

 

1965

 • w technikum dla pracujących utworzono drugą specjalność – analiza chemiczna
 • rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego przy ulicy Parkowej
 • kierownikem warsztatów zostaje p. Antoni Łuszczewski

 

1967

 • uczniowie technikum wieczorowego przystępują do pierwszej matury
 • kierownikiem warsztatów „Chemomontaż” został p. Józef Rojek
 • w szkole działa najliczniejszy szczep działający przy Hufcu Pionki ( 320 osób)

 

1968

 • oddano do użytku nowy budynek szkolny mieszczący się przy ulicy Parkowej 6
 • utworzono technikum na podbudowie szkoły podstawowej o jedynej w kraju specjalności- technologia materiałów wybuchowych; w szkole istnieje 12 oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej, 6 klas technikum dla pracujących oraz technikum młodzieżowe
 • warsztaty szkolne przy „Chemomontażu” zostały przeniesione do nowej hali na terenie Przedsiębiorstwa Robót Montażowych gdzie funkcjonowały do 1995 roku
 • rozpoczęło działalność szkolne koło TPPR

 

1969

 • w szkole działają następujące zespoły artystyczne: recytatorski, teatralny, taneczny, wokalny, muzyczny
 • zespół taneczny zajął I miejsce w Rejonowym Przeglądzie Zespołów Tanecznych
 • „Chemiliada” w Tarnowie – uczniowie szkoły zdobywają medale w zawodach sportowych: 4 złote, 6 srebrnych i 1 brązowy

 

1970

 • „Chemiliada” w Brzegu Dolnym- ilość zdobytych medali: 3 złote, 7 srebrnych i 7 brązowych
 • funkcję kierownika warsztatów szkolnych przy „Chemomontażu” ponownie pełni p. Antoni Łuszczewski
 • utworzono klasy o specjalnościach: ślusarz-mechanik i izolacja antykorozyjna

 

1971

 • trzecia „Chemiliada” w Puławach uwieńczona zdobyciem 9 złotych, 8 srebrnych i 2 brązowych medali

 

1972

 • uczniowie uczestniczą w „Chemiliadzie” w Kaletach i biją rekordy w zdobywaniu medali: 14 złotych, 3 srebrne, 2 brązowe
 • kierownikiem warsztatów szkolnych przy ZTS „Pronit” zostaje mgr inż. Kazimierz Pieczyński (do 1986r.)

 

1973

 • z inicjatywy mgr tanisława Tomaszewskiego i grupy młodzieży powołano Spółdzielnię Uczniowską: pierwszym opiekunem była mgr Barbara Rubaj ,kolejnymi mgr Krystyna Kwiatkowska, mgr Barbara Szcześniak i mgr Ewa Mikłus
 • Maria Stachowiak i Anna Kostrzewa, reprezentujące szkolny zespół wokalny, zajęły I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Radzieckiej w kategorii duetów
 • Anna Kalbarczyk zajęła I miejsce w konkursie recytatorskim

 

1974

 • szkoła liczy 1469 uczniów
 • powołano drugiego zastępcę dyrektora do spraw pedagogicznych - mgr Antoninę Nowak ( do 1981 r.)
 • 22 lutego szkole nadano Honorowe Obywatelstwo miasta Fromborka
 • szkoła otrzymała dyplom nadany przez Ministra Przemysłu Chemicznego za aktywny udział w społecznej pracy zgrupowania obozów szkół zawodowych resortu przemysłu chemicznego w harcerskiej „Operacji 1001- Frombork” w latach 1966-1973
 • przyznanie przez Prezydium Krajowego Komitetu Ochrony Zdrowia „Honorowej Odznaki” za aktywną działalność oraz wybitne osiągnięcia w krzewieniu idei narodowego funduszu ochrony zdrowia

 

1975

 • zespół taneczny na przeglądzie grup tanecznych i wokalno-instrumentalnych zajął I miejsce w powiecie; III miejsce przypadło zespołowi wokalnemu; na szczeblu
 • wojewódzkim artyści „wytańczyli” II miejsce
 • zespół taneczny wystąpił w Kozienicach z widowiskiem „Pieśni i tańce dla powiatu”

 

1976

 • Maciej Gula w konkursie recytatorskim w eliminacjach na szczeblu wojewódzkim zdobył I miejsce, a na ogólnopolskim czwarte
 • zespoły: taneczny i wokalno-instrumentalny zaprezentowały widowisko „Tu wszędzie jest moja ojczyzna”

 

1977

 • Maciej Gula wziął udział w konkursie recytatorskim zajmując III miejsce w eliminacjach rejonowych i wyróżnienie w eliminacjach wojewódzkich
 • wicedyrektorem szkoły zostaje mgr Antonina Nowak ( do 1982 r.)

 

1978

 • zmieniono profil szkolenia z mechanika maszyn na ślusarza-spawacza
 • Maria Ćwikła zajęła I miejsce w województwie w biegu na 1500 m
 • Jolanta Głos i Danuta Makuch w biegu na dystansie 400 i 800 metrów zajęły odpowiednio I i II miejsce, a Paweł Boduła- I miejsce w skoku w dal

 

1979

 • Piotr Kostrzewa zajmuje III miejsce w drugim wojewódzkim „Konkursie Piosenki Polskiej” w Radomiu
 • Grażyna Jaworska w eliminacjach rejonowych „Konkursu Recytatorskiego” zajęła I miejsce i zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich

 

1980

 • Grażyna Gąsior w „Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim” w eliminacjach rejonowych zajęła I miejsce

 

1981

 • szkoła otrzymała odznaczenie „Zasłużony Bieszczadom”

 

1983

 • Małgorzata Piątek w „Konkursie Piosenki Polskiej” uzyskała I miejsce w eliminacjach rejonowych
 • Kierownikiem warsztatów przy „Chemomontażu” został p. Józef Rojek (do 1991r.)

 

1984

 • funkcję dyrektora objął mgr Marian Sypulski (dotychczasowy zastępca)
 • ponowne powołanie na wicedyrektora mgr A. Nowak( do 1986 r. )

 

1985

 • kierownictwo ZTS „Pronit” nadaje szkole medal „Zasłużony dla Zakładu”

 

1986

 • zastępcą dyrektora zostaje mgr Stanisław Mroczek
 • uczniowie działający w sekcji sportów obronnych i strzelectwa sportowego zdobywają I miejsce w Ligach strzeleckich dziewcząt i chłopców województwa radomskiego
 • funkcję kierownika warsztatów szkolnych przy ZTS „Pronit” pełni inż. Mieczysław Krajewski (do 2002r.), przed nim kierownikiem był mgr inż. Kazimierz Pieczyński

 

1989

 • szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez ZTS „Pronit” i nadano jej imię Jędrzeja Śniadeckiego
 • utworzono technikum elektryczne
 • decyzją Rady Pedagogicznej uchwalono, że dzień 30 listopada każdego roku będzie świętem Patrona Szkoły

 

1990

 • dyrektorem szkoły zostaje mgr Kazimierz Rutkowski
 • utworzono liceum ekonomiczne o kierunkach kształcenia: finanse i rachunkowość, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

 

1991

 • szkoła przestała być szkołą przyzakładową i przejęta została przez Kuratorium Oświaty i Wychowania; wszyscy pracownicy warsztatów szkolnych, którzy dotychczas byli pracownikami „Pronitu”, stali się pracownikami szkoły
 • od 20 lutego pełna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Zawodowych im. Jędrzeja Śniadeckiego
 • ZSZ obejmuje: Zasadniczą Szkołę Zawodową, Technikum Zawodowe i Technikum Zawodowe dla Pracujących
 • Funkcję kierownika warsztatów szkolnych obejmuje p. Marian Śmietana

 

1993

 • zajęcia odbywają się również w budynku znajdującym się po drugiej stronie ulicy Parkowej, nazwanej budynkiem B

 

1994

 • nowym dyrektorem szkoły zostaje mgr Jan Włodarczyk
 • szkoła rozwija się organizacyjnie : utworzono I klasę szkoły zasadniczej- sterowniczy procesów chemicznych, ślusarz, elektromonter, Technikum dla Dorosłych- elektroenergetyk, aparaty i urządzenia przemysłu chemicznego
 • powstał nowy kierunek w liceum ekonomicznym- bankowość
 • drugim wicedyrektorem zostaje mgr Marek Ditrych ( do 1998 r. )

 

1995

 • szkoła rozpoczyna współpracę z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej ,w ramach której funkcjonują następujące typy szkół dla dorosłych: Policealne Studium Ekonomiczne, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące , Policealne Studium Informatyczne, Policealne Studium Kosmetyczne ( w formie zaocznej działają do 2006 roku)
 • Sławomir Lewandowski zajmuje I miejsce w biegu na 3000 metrów
 • Katarzyna Wróblewska jest II w biegu na dystansie 1500 metrów

 

1996

 • powstają nowe kierunki kształcenia: ochrona środowiska i krawiectwo lekkie damskie
 • Ilona Przybyś zajęła III miejsce w konkursie wojewódzkim z matematyki dla klas I i II
 • Cezary Szot zostaje mistrzem świata w Boogie-Woogie w Szwecji

 

1997

 • mgr Janina Majewska pełni obowiązki wicedyrektora szkoły ( do 2007 r. )
 • Anna Molenda za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • z inicjatywy Samorządu Szkolnego wydawana jest gazetka „Echo Zielonego”
 • ponowny wybór na kierownika Warsztatów Szkolnych inż. Mieczysława Krajeńskiego
 • Bartłomiej Konecki jest laureatem Mistrzostw Makroregionu w trójboju nowoczesnym
 • Monika Musińska zostaje laureatką „Konkursu Ortograficznego”
 • Reprezentacja dziewcząt w piłce siatkowej wywalczyła tytuł Wicemistrza Województwa

 

1998

 • Agnieszka Lewikowska zajęła I miejsce w IV Konkursie Ortograficznym na szczeblu wojewódzkim
 • Karolina Zielińska została laureatką Konkursu Matematycznego na szczeblu wojewódzkim
 • rozpoczyna działalność Szkolny Klub Europejski, którego opiekunem jest mgr Jacek Malicki
 • Jarosław Zawodnik otrzymał nagrodę w dziedzinie fotografii w ramach VIII Edycji Konkursu Moje Spotkania z Puszczą

 

1999

 • mgr Stanisława Iskra rezygnuje z pełnienia funkcji przewodniczącej Rady Szkoły-funkcję obejmuje mgr inż. Jadwiga Borowska
 • stanowisko wicedyrektora pełni mgr Stanisława Iskra
 • w Liceum Ekonomicznym utworzono nowy kierunek: bankowość
 • Adam Furga zajmuje I miejsce w VI Turnieju Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na szczeblu okręgowym w Kielcach oraz III miejsce na szczeblu ogólnopolskim
 • Wyróżnienie dla Marzeny Rycherd za udział w II Międzynarodowym Konkursie Plastycznym: „Moniuszce w hołdzie-talentom z pomocą”
 • ZSZ otrzymuje dyplom uznania za wkład pracy w realizację programu „Czysta Wisła i Rzeki Przymorza”
 • Marta Bartnicka i Grzegorz Kowalski zostają mistrzami Polski i świata w Boogie Wrogie w kat. B-1
 • Piotr Siczek zostaje laureatem konkursu wiedzy o NATO na szczeblu centralnym
 • Ewelina Piecyk otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Nina Brodowska otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

2000

 • I miejsce w piłce ręcznej chłopców w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Ziemi Radomskiej
 • II miejsce w półfinale międzypowiatowym piłki ręcznej chłopców
 • Ilona Kwaśnik, Rafał Rokosz, Joanna Molik otrzymują wyróżnienia w etapie rejonowym konkursu „Katyń- Golgota Wschodu”
 • Artur Majewski, Maciej Ziarkowski, Hubert Maciąg zostają laureatami w VII Turnieju Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Emilia Kłosowska i Jakub Ciepielski zdobyli wyróżnienie w XIV Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim im. Bolesława Leśmiana w Iłży
 • Hubert Stępień i Łukasz Pytlak zdobyli II miejsce w konkursie historycznym
 • Edyta Szczepaniak jest laureatką konkursu o Współczesnym Izraelu
 • Wyróżnienie dla Joanny Gazdy za udział w VI edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza
 • Ewelina Kościsk, Michał Kusio i Agnieszka Wojciechowska otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Anna Pyrka zajmuje IV miejsce w III Międzyszkolnym Konkursie „Wiedzy o Prawie”, a Nina Brodowska miejsce V
 • drugim wicedyrektorem zostaje mgr inż. Adam Kacperczyk

 

2001

 • Joanna Gazda i Hubert Maciąg zajęli I Miejsce w rejonowym etapie VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego: „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1792 od Obertyna do Dubienki”, Piotr Pytlak zajął II miejsce, a Radosław Gnyś III
 • Anna Goldberg, Kamila Jaworska i Michał Kusio zostały laureatami konkursu „Europa w szkole- lepsze środowisko-lepsza Europa”
 • uczeń Kamil Szymański zajął I miejsce w konkursie „ Drogi do niepodległości Polski w XX wieku” w etapie rejonowym w kategorii: praca plastyczna
 • Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje mgr Iwona Gozdur
 • Michał Kusio i Karolina Zielińska otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Zarejestrowano Szkolny Klub Europejski działający przy ZSZ w bazie danych Szkolnych Klubów Europejskich w Polsce, prowadzonej przez Centrum Informacji Europejskiej UKIE
 • powstała Komisja Mierzenia Jakości Pracy Szkoły, której przewodniczy mgr Aldona Lulkowska
 • warsztaty szkolne zostały przeniesione do Zespołu Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej- Curie w Pionkach

 

2002

 • Magdalena Małek, Joanna Gazda otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • mgr Bożena Bińkowska zostaje Rzecznikiem Praw Ucznia
 • przeprowadzony zostaje remont budynku szkolnego
 • Zespół Szkół Zawodowych w wyniku reformy oświaty rozpoczętej w 1999 roku zmienia nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
 • Opiekunką PTTK jest inż. Leokadia Wojciechowska
 • Z ramienia szkoły powołano mgr Elżbietę Michałowska i mgr Beatę Filę do pracy w Zespole Przeciwdziałania Uzależnieniom

 

2003

 • Joanna Gazda zostaje stypendystką Prezesa Rady Ministrów
 • Rozpoczyna działalność Szkolny Klub Wolontariatu pod opieką mgr inż. Jadwigi Borowskiej, który następnie prowadzą mgr Beata Z. i mgr Beata Fila
 • Anna Tarczyńska zajmuje I miejsce w konkursie „Wiedzy o Europie” pod hasłem „Europa plus Ja”

 

2004

 • Przemysław Kowalski, Magdalena Szafrańska otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • mgr Agnieszka Stępień pełni obowiązki Rzecznika Praw Ucznia
 • przeprowadzono pierwszą edycję Dnia Otwartego Szkoły, którego inicjatorką była mgr Beata Fila
 • przeprowadzono konkurs dla uczniów klas I – „Szansa na sukces”
 • odbyły się wybory uczniów naszej szkoły do Młodzieżowej Rady Miasta

 

2005

 • Przemysław Kowalski i Paulina Łobodziec zostają stypendystami Prezesa Rady Ministrów
 • KMJPS została przekształcona w Zespół Sterujący Jakością
 • mgr Barbara Suchecka zostaje powołana na lidera WDN

 

2006

 • Magdalena Miękus otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Karolina Pierzchała, Edyta Błaszkiewicz, Ewelina Korcz, Patryk Wojtyniak, Marta Żyła,Anna Wilk, Paweł Ociesa, Paulina Więckowska i Anna Stępień otrzymują stypendium Starosty Radomskiego

 

2007

 • Magdalena Miękus i Anna Stępień otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Krzysztof Rybicki, Beata Janas, Paulina Więckowska, Marta Żyła, Paulina Zawadzka
 • otrzymują stypendium Starosty Radomskiego
 • mgr Aneta Szczeblewska zostaje Rzecznikiem Praw Ucznia
 • Aleksandra Rybak zostaje laureatką konkursu „Polska w Unii Europejskiej”
 • Nowelizacja Statutu Szkoły
 • Magdalena Miękus zostaje laureatką VII Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości

 

2008

 • Paulina Łaska, Daria Stróż i Kinga Styś otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Krzysztof Rybicki, Łucja Styś, Magdalena Podsiadła, Mateusz Sito i Aleksandra Nakoneczna otrzymują stypendium Starosty Radomskiego
 • przewodniczącą Zespołu Sterującego Jakością zostaje mgr Renata Wasiłek
 • rozpoczęto naukę w 3-letnim Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym i Policealnym Studium Administracyjnym w zawodzie technik administracji
 • mandaty do Młodzieżowej Rady Miasta Pionki uzyskali Szymon Kustra i Marek Kopeć

 

2009

 • Mateusz Stawarz, Łucja Styś, Agnieszka Żyła, Mateusz Zarzycki, Aleksandra Nakoneczna, Kinga Łuczyńska, Aleksandra Sałbut otrzymują stypendium Starosty Radomskiego
 • Dominik Mazur zakwalifikował się do etapu ogólnopolskiego II edycji Konkursu Wiedzy o Gospodarce i Turystyce
 • Aleksandra Nakoneczna i Aleksandra rybak zakwalifikowały się do etapu diecezjalnego XIX Olimpiady Teologii Katolickiej
 • laureatami ogólnopolskiego konkursu „ Strzeż się oschłości serca” zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury zostają: Agnieszka Cybulska, Mateusz Zarzycki, Michał Gwardiak, Daria Stróż i Gabriela Łodzińska
 • Mateusz Zarzycki zostaje laureatem XVIII edycji konkursu „ Moje spotkania z puszczą”
 • mgr Jacek Malicki zostaje wyróżniony w plebiscycie „Belfer Roku” czytelników „Echa Dnia” (siódme miejsce w „Złotej Dziesiątce”, pierwsze miejsce w powiecie radomskim)

 

2010

 • Daria Stróż, Przemysław Maksym, Ewelina Larenta, Mateusz Gwardiak, Dorota Szewczyk otrzymują stypendium Starosty Radomskiego
 • Kinga Łuczyńska, Aleksandra Komorek otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Katarzyna Kiraga, Joanna Brodowska, Marlena Cybulska, Ewelina Larenta, Mateusz Sito otrzymują stypendium Starosty Radomskiego
 • rozpoczęcie realizacji projektu unijnego „Kompetentny Informatyk”
 • wiceprezesem Centrum Stowarzyszenia Wolontariatu w Pionkach zostaje mgr Beata Fila
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 zajmuje III miejsce w akcji Polskiego Czerwonego Krzyża „Młoda krew ratuje życie”
 • Społecznym Inspektorem Pracy zostaje mgr Zbigniew Basaj
 • finalistą Gali Mistrzów Sportu zostaje Łukasz Czekaj z klasy 4it
 • konkurs na najlepszą klasę wygrywają uczniowie z klasy 4bt
 • ZSP Nr 2 przystępuje do projektu edukacyjnego radomskiego kina Helios – Akademia Filmowa, którego koordynatorem była mgr Agnieszka Stępień
 • Nagrodę Dyrektora otrzymali: mgr Maria Bartczak, mgr Marek Ditrych, mgr Jacek Malicki, mgr Elżbieta Michałowska, mgr Aldona Lulkowska, mgr Elżbieta Szafrańska, mgr Anna Warchoł, mgr inż. Patryk Wróbel
 • szkolny konkurs na Belfra roku 2010/2011 wygrała mgr Agnieszka Stepień
 • Dariusz Okoń zostaje laureatem konkursu „Polska tradycja w Europie” i w nagrodę uczestniczy w wycieczce do siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli

 

2011

 • Katarzyna Kiraga, Adam Kacperczyk, Piotr Kacperczyk, Damian Marzec, Gabriela Zarzycka otrzymują stypendium Starosty Radomskiego
 • Katarzyna Kiraga, Adam Kacperczyk otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Patrycja Pochylska, Piotr Kacperczyk, Dariusz Okoń, Ewelina Płachta, Łukasz Cybulski otrzymują stypendium Starosty Radomskiego
 • dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Pionkach zostaje mgr Agnieszka Stępień
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Pionkach przystępuje do programu InterKlasa
 • inauguracja projektu unijnego Kompetentny Informatyk współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, który obejmuje Priorytet IX - „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego"
 • zostaje reaktywowany Szkolny Klub Eureko
 • konkurs na najlepszą klasę wygrywają uczniowie z klasy 2.liceum ogólnokształcącego
 • Nagrodę Dyrektora otrzymali: mgr Paweł Amanowicz, mgr Zbigniew Basaj, mgr Marek Bugalski, mgr Aldona Lulkowska, mgr Renata Wasiłek
 • Nagrodę Starosty Radomskiego otrzymał mgr Jacek Malicki
 • laureatką konkursu „Polska tradycja w Europie” zostaje Weronika Seremak, w nagrodę uczestniczy w wycieczce do siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli
 • zmarł pierwszy dyrektor szkoły inż. Lucjan Kielesiński
 • Marek Kopeć i Łukasz Cukrowicz reprezentowali ZSP Nr 2 w Pionkach podczas XVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie
 • w konkursie na Belfra roku 2010/2011 w powiecie radomskim III miejsce zajął mgr Jacek Malicki
 • do drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu „Wiedzy o Parlamencie RP i ludziach tworzących jego dzieje” zakwalifikowali się Mateusz Sito, Dominik Mazur, Jakub Makuch i Marcin Węgrzynowski
 • Agata Kuczmera zajęła II miejsce w VIII Diecezjalnym Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham moją ojczyznę”
 • Wioleta Płachecka zajęła I miejsce w VII edycji Mistrzostw Wiedzy Wyższej Szkoły Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu w kategorii „Ekonomia na co dzień”
 • Odyseusz Kitliński zdobył III miejsce w VII edycji Mistrzostw Wiedzy Wyższej Szkoły Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu w kategorii „Współczesne technologie informacyjne”
 • Dariusz Okoń w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Tożsamość europejska – prawda czy mit?” zdobył wyróżnienie i tytuł laureata w kategorii: Esej

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki ul. Parkowa 6, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

ZAOCZNA

Szkoła dla dorosłych

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

BAZA

Baza szkolna

MOODLE

Platforma e-learningowa

LIBRUS

Dziennik elektroniczny