Ocena zachowania ucznia wyraża jego:
 1. systematyczność w uczęszczaniu na zajęcia lekcyjne, w tym godziny nieusprawiedliwione i spóźnienia;
 2. stosunek do obowiązków szkolnych, w tym głównie: stosunek do nauki, rozwój własnych zainteresowań i uzdolnień, reprezentowanie szkoły na zawodach, olimpiadach i konkursach przedmiotowych, szkodliwy wpływ ucznia na środowisko szkolne, działania powodujące niszczenie mienia szkoły;
 3. kulturę osobistą, w tym głównie: postawę moralną, takt i kulturę w kontaktach międzyludzkich, dbałość o wygląd zewnętrzny, zastrzeżenia wobec kultury osobistej ucznia zgłoszone przez kolegów lub pracowników szkoły;
 4. postawę oraz aktywność społeczną, w tym głównie: poczucie odpowiedzialności, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, postawę wobec nałogów, udział w życiu klasy i szkoły, wykonywanie prac społecznie użytecznych, bezinteresowna pomoc w organizowaniu imprez szkolnych, prezentacja własnych prac wynikających z zainteresowań ucznia, widoczna pomoc koleżeńska, działalność poza terenem szkoły (np. działalność charytatywna, działalność w organizacjach typu PCK, harcerstwo, itp.).
Ocenianiu podlega zachowanie ucznia: w szkole, w czasie praktyki zawodowej i na zajęciach praktycznych, na wycieczkach, na zajęciach pozalekcyjnych.
Obowiązkiem rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego ucznia jest usprawiedliwienie nieobecności w ciągu 2 tygodni od powrotu ucznia na zajęcia edukacyjne.

 

Wymagania na poszczególne oceny:
 1. zachowanie wzorowe - uczeń jest wzorem do naśladowania dla innych. Wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz szkoły, klasy i środowiska. Rozwija i poszerza swoje wiadomości i zainteresowania poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań, konkursach i olimpiadach nie tylko na terenie szkoły. Bierze czynny udział w organizowaniu życia uczniowskiego. Jest otwarty na problemy kolegów i chętnie podejmuje działania zmierzające do udzielenia im pomocy. Przykładnie wypełnia obowiązki ucznia. Jest systematyczny w uczęszczaniu na zajęcia. Może mieć 4 godziny przypadkowej nieobecności nieusprawiedliwione i 4 spóźnienia w ciągu całego semestru.
 2. zachowanie bardzo dobre - uczeń spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny bez zarzutu. Jest odpowiedzialny i solidny w wypełnianiu wszystkich obowiązków ucznia. Cechuje go wysoka kultura osobista, kultura zachowania wobec innych osób. Dba o swój wygląd, higienę, wie jak uniknąć zagrożeń, szanuje własność swoją i cudzą. Wykazuje szacunek dla symboli narodowych i religijnych, nie używa wulgarnych słów, szanuje godność innych. Godnie reprezentuje swoją szkołę w otoczeniu. Systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, ma nie więcej niż 8 godzin nieusprawiedliwionych i 6 spóźnień.
 3. zachowanie dobre - uczeń wypełnia w większości wymagania zawarte w treści oceny. Nie sprawia trudności wychowawczych, stara się wypełniać solidnie i odpowiedzialnie obowiązki ucznia. Swoim zachowaniem nie narusza norm szkolnych i nie naraża swoich rówieśników na zagrożenia. Szanuje godność innych osób i nie naraża na szwank dobrego imienia szkoły. Uczęszcza na zajęcia szkolne i stara się brać udział w życiu swojej klasy i szkoły. W ciągu semestru nie może mieć więcej niż 14 godzin nieusprawiedliwionych i 8 spóźnień.
 4. zachowanie poprawne - uczeń wykazuje zachowanie, które odbiega od pożądanej postawy. Przejawia uchybienia w wypełnianiu obowiązków szkolnych. Jego zachowanie wywołuje krytyczne uwagi nauczycieli, innych uczniów, pracowników szkoły, a zastrzeżenia wobec niego zostały sformułowane i podzielone przez wychowawcę klasy. Podjęte działania wychowawcze rokują jednak poprawę jego zachowania. Nie może mieć więcej niż 22 godziny nieusprawiedliwione i 10 spóźnień.
 5. zachowanie nieodpowiednie - zachowanie ucznia w sposób znaczący odbiega od pożądanej sylwetki ucznia. Uczeń naruszył zasady kultury lub współżycia społecznego, co spotkało się z negatywną oceną dyrekcji szkoły, nauczycieli, personelu lub innego ucznia i ocenę tę podzielił wychowawca klasy. Uczeń przejawia zachowania agresywne i wchodzi w konflikt z otoczeniem. Uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny i przejawia lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych. Zastosowane przez szkołę, dom rodzinny, organizacje i instytucje działania wychowawcze i pomoc psychologiczno-pedagogiczna nie odnoszą skutku. Przekroczył limit godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień.
 6. zachowanie naganne - uczeń w sposób rażący narusza zasady współżycia, takie jak: godność i nietykalność osobista wobec innych osób (uszczerbek na zdrowiu innej osoby, kradzież, demoralizacja) oraz umyślnie stwarza zagrożenia dla siebie lub innych członków społeczności szkolnej poprzez następujące czyny: picie alkoholu, posiadanie, zażywanie, rozprowadzanie narkotyków, palenie tytoniu, wejście w kolizję z prawem. Zaniedbuje lub lekceważy obowiązki szkolne.
 7. w przypadku przekroczenia limitu spóźnień na daną ocenę z zachowania przelicza się spóźnienia na godziny nieusprawiedliwione (3 spóźnienia = 1 godzina nieusprawiedliwiona), które decydują o ostatecznej ocenie z zachowania.
 8. Uczniowie, którzy mają problemy z dojazdem na pierwszą godzinę lekcyjną, dostarczają odpowiednie oświadczenie od rodziców.

 

Zespół Wychowawczy, Wrzesień 2010 r.

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki ul. Parkowa 6, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

ZAOCZNA

Szkoła dla dorosłych

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

BAZA

Baza szkolna

MOODLE

Platforma e-learningowa

LIBRUS

Dziennik elektroniczny