Kierunki kształcenia proponowane w Zespole Szkół w roku szkolnym 2021/2022

REKRUTACJA

Klasa fototechniczna z innowacją dziennikarską została objęta patronatem UMCS

Patronat UMCS

Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce z kierunkiem technik informatyk z pożarnictwem.

INFORMATYCY

Praktyki zawodowe w Grecji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

GRECJA

W dniu 23.10. 2020 r. odbędą się eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.  

Zainteresowani powinni zgłosić się do pana Jacka Malickiego.

Witaj Olimpijczyku!

Gratulujemy wyboru uczestnictwa w jednej z najstarszych i najważniejszych Olimpiad przedmiotowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
Historia Olimpiady sięga roku 1959, kiedy to redakcja "Dookoła Świata" przeprowadziła Ogólnopolską Olimpiadę Szkolnych Lig Quizowych. Od 1991 r. organizuje ją Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (do 2015 roku jako Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych) Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie do 2013 r. realizowana była przez Instytut Nauk Politycznych, a od roku szkolnego 2013/2014 organizację Olimpiady przejął Instytut Europeistyki.

Dzięki hojności sponsorów Laureaci i Finaliści rokrocznie otrzymują liczne nagrody finansowe i rzeczowe. Najważniejszym jednakże uznaniem dla Laureatów Olimpiady - 30 najlepszych uczestników - są indeksy niemal wszystkich Uniwersytetów w Polsce, otwierające im drogę na wiele kierunków społeczno-humanistycznych i ekonomicznych w tym min. nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, europeistyka, polityka społeczna, prawo. Warunki przyjęcia laureatów i finalistów Olimpiady są regulowane przez poszczególne uczelnie. Niektóre z nich uznają również kompetencje Finalistów.

Stając się Olimpijczykiem Jesteś członkiem wielkiej rodziny Olimpijczyków. Dotychczasowe doświadczenia przekonują, że uczestnicy Olimpiady bardzo dobrze sprawdzają się później w roli studentów, a po ukończeniu studiów są liczącymi się uczestnikami życia naukowego oraz wielu sfer życia publicznego.

Życzymy sukcesów w zawodach Olimpiady - niech w szlachetnej konkurencji zwyciężają najlepsi.

Powodzenia!

 

PROGRAM OLIMPIADY

Program składa się z dwóch bloków tematycznych:

 1. Stały blok dla wszystkich edycji Olimpiady obejmuje dwie główne grupy tematyczne:
  1. Przemiany społeczno-gospodarcze we współczesnym świecie i Polsce
  2. Struktury i mechanizmy życia politycznego w Polsce i świecie
 2. Zmienny blok tematyczny jest ustalany corocznie dla każdej edycji zawodów i zawiera problematykę wynikającą najczęściej z jednego z tematów bloku stałego, odpowiednio rozszerzonego i wyrażonego w haśle danej edycji
 1. STAŁY BLOK TEMATYCZNY LXII EDYCJI OLIMPIADY
 2. Przemiany społeczno-gospodarcze we współczesnym świecie i Polsce
 1. Życie zbiorowe i jego reguły. Definicje zbiorowości, społeczności, wspólnoty, społeczeństwa, ze względu na obowiązujące w nich reguły i więzi. Normy i instytucje społeczne. Źródła i mechanizmy konfliktów społecznych oraz sposoby ich rozwiązywania.
 2. Grupy społeczne. Wielkie i małe struktury społeczne. Relacje między wielkimi strukturami społecznymi. Konflikty społeczne. Rola małych grup społecznych w funkcjonowaniu struktur społecznych. Rodzina jako grupa społeczna. Społeczności etniczne i terytorialne. Struktura społeczna współczesnego społeczeństwa polskiego.
 3. Struktura i procesy demograficzne. Procesy rozwoju ludności i ich następstwa społeczno-gospodarcze. Struktura klasowo-warstwowa polskiego społeczeństwa. Uwarunkowania pionowej i poziomej ruchliwości społecznej. Mechanizm i skutki społecznego wykluczenia oraz sposoby przeciwdziałania temu zjawisku. Wybrane problemy życia społecznego w Polsce (w tym sytuację młodych ludzi). Przemiany struktur ludnościowych Polski na tle procesów ludnościowych świata.
 4. Zmiana społeczna. Historyczne i współczesne formy organizacji społeczeństwa. Sposoby adaptacji do zmiany społecznej. Ruchy społeczne.
 5. Naród, ojczyzna i mniejszości narodowe. Koncepcje narodu. Asymilacja a tożsamość narodowa. Postawy współczesnych Polaków wobec ojczyzny i narodu. Państwo i ojczyzna w dobie globalizacji i integracji. Mniejszości narodowe, etniczne i grupy narodowościowe w Polsce. Tożsamość narodowa a świadomość europejska Polaków.
 6. Procesy narodowościowe i społeczne we współczesnym świecie. Różne modele polityki wybranych państw wobec mniejszości narodowych i imigrantów. Współpraca w ramach strefy Schengen. Przyczyny i sposoby rozwiązywania długotrwałych konfliktów między narodami. Przyczyny i skutki konfliktów społecznych w państwach Afryki, Azji, Ameryki Południowej i Środkowej.
 7. Obywatel i społeczeństwo obywatelskie. Obywatelstwo a narodowość. Obowiązki i prawa obywatelskie w Polsce. Rodowód koncepcji społeczeństwa obywatelskiego. Formy aktywności obywateli. Zasady zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, fundacji i organizacji pożytku publicznego w Polsce. Wzory projektu statutu stowarzyszenia. Obywatelstwo UE – istota, konsekwencje prawne, katalog praw obywatelskich i ich ochrona, obowiązki obywatela UE. Status obywateli państw trzecich w UE.
 8. Struktura gospodarki i struktura społeczno-zawodowa. Restrukturyzacja gospodarki. Przekształcenia własnościowe w gospodarce. Prywatyzacja. Reprywatyzacja. Procesy urbanizacji i ich następstwa. Społeczno-gospodarcze problemy wsi i rolnictwa.
 9. Gospodarka rynkowa we współczesnym świecie. Strukturalne przemiany w gospodarce światowej. Perspektywy integracji europejskiej i rozwoju rynku światowego. Główne kategorie ekonomiczne gospodarki rynkowej. Współczesne czynniki i uwarunkowania rozwoju gospodarczego. Nowoczesne technologie i gałęzie gospodarki. Rozwój gospodarczy w regionach świata – trwałość głównych ośrodków siły gospodarczej. Uwarunkowania i formy integracji gospodarczej. Problem zadłużenia jako bariera wzrostu gospodarczego. Aspekty ekonomiczne integracji europejskiej. Swobody i zasady rynku europejskiego. Polityki sektorowe UE. Unia Gospodarczo-Walutowa, Europejski Obszar Gospodarczy.
 10. Zagrożenia cywilizacyjne we współczesnym świecie. Społeczne konsekwencje rozwoju przemysłowego: problemy ludnościowe, surowcowe, energetyczne, żywnościowe, ekologiczne, katastrofy nuklearne. Ekologia jako problem światowy. Rolnictwo i wyżywienie, przyczyny głodu i niedożywienia, drogi postępu. Rolnictwo a ekologia. Problemy energetyczne świata. Procesy urbanizacji – aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. Perspektywy i szanse rozwiązywania problemów globalnych.
 1. Struktury i mechanizmy życia politycznego w Polsce i świecie
 1. Demokracja – zasady i procedury. Podstawowe wartości. Główne fazy kształtowania się systemu demokratycznego. Demokracja bezpośrednia i pośrednia. Rola opinii publicznej we współczesnym państwie i sposoby jej kształtowania. Pluralizm we współczesnym świecie. Współczesna demokracja – wyzwania i zagrożenia (np. bezpieczeństwa socjalnego; terroryzm polityczny i terroryzm państwowy a prawa człowieka i obywatela; nacjonalizm ekonomiczny).
 2. Kultura i pluralizm kulturowy. Typy i przemiany kultur. Kształtowanie kultury ogólnonarodowej i jej pluralizm. Rola tradycji i podstawowych źródeł kultury narodowej a nowoczesność i uniwersalizm w życiu kulturalnym. Dziedzictwo narodów – wartości, symbole i pomniki kultury. Konflikt norm, obyczajów i stylów życia. Tolerancja w życiu społecznym. Rola religii w kształtowaniu świata wartości. Pluralizm kulturowy.
 3. Państwo. Teorie genezy państwa i legitymizacji władzy. Koncepcja roli państwa we współczesnym świecie. Problem suwerenności zewnętrznej i wewnętrznej. Struktura terytorialna. Zagadnienie autonomii. Problem samorządności. Federalizm. Państwo jako struktura administracyjna. Sposoby klasyfikowania państw (liberalne – totalitarne, autorytarne – demokratyczne). Zasady ustrojowe państw. Konstytucja i jej rola we współczesnym państwie. Symbolika narodowa. Państwo narodowe wobec procesów globalizacji i integracji europejskiej. Problematyka członkostwa państwa w UE.
 4. Systemy polityczne. Modele ustrojowe państw. Partie, systemy partyjne i ich wpływ na funkcjonowanie państwa. Partie i ruchy polityczne we współczesnej Polsce (geneza i założenia programowe). Podstawowe zasady systemów wyborczych a ich wpływ na systemy partyjne. Sąsiedzi Polski – transformacje ustrojowe. System polityczny Unii Europejskiej.
 5. System organów państwa. Tradycje polskiego parlamentaryzmu. Parlament w systemie organów państwa. Sejm i Senat (struktura organizacyjna, mechanizmy działania, kompetencje). Władza wykonawcza w państwie demokratycznym. Struktura i kompetencje władzy wykonawczej w Polsce. Inne naczelne organy państwa. Państwo prawa. Władza sądownicza. Instytucje ochrony prawnej. Rzecznik praw obywatelskich. Organy ochrony państwowej. System źródeł prawa w Polsce. Prawo a inne systemy normatywne. Samorząd terytorialny w Polsce. System instytucjonalny i prawny UE. Instytucje UE – sposób powoływania, skład, najważniejsze kompetencje i znaczenie. Organy pomocnicze UE. Zasady regulujące działalność instytucji UE. Źródła prawa UE. Procedury podejmowania decyzji w UE.
 6. Prawa człowieka we współczesnym świecie. Kształtowanie się idei praw człowieka i obywatela. Prawa i wolności obywatelskie. Zasady i instytucje kontroli przestrzegania praw. Gwarancje międzynarodowe i wewnątrzkrajowe przestrzegania praw. Inicjatywy społeczne na rzecz praw człowieka i obywatela. Europejski system ochrony praw człowieka. Prawa człowieka jako przedmiot zainteresowania ONZ. Prawa człowieka jako strefa polityki zagranicznej państwa. Rola jednostki w życiu społeczeństwa. Instrumentalizm polityczny w sferze realizacji praw człowieka i obywatela – współzależność polityki i ekonomiki. Przykłady naruszania praw człowieka i obywatela we współczesnym świecie. Ochrona praw człowieka w Polsce – historia i teraźniejszość.
 7. Współczesna myśl polityczna. Ideologie, doktryny polityczne i ruchy społeczne. Liberalizm i neoliberalizm. Konserwatyzm. Chrześcijańska demokracja. Socjaldemokracja. Ideologie narodowe. Faszyzm. Komunizm. Ruchy społeczne w świecie i Polsce (ruchy alternatywne wśród młodzieży, inicjatywy społeczne w środowiskach lokalnych). Koncepcje integracji europejskiej i ich przedstawiciele („Ojcowie Europy”).
 8. Współczesne stosunki międzynarodowe. Mechanizmy, szanse i bariery międzynarodowej współpracy politycznej. Ugrupowania polityczne i militarne – geneza, funkcje, przyszłość. Problemy bezpieczeństwa w skali globalnej i regionalnej. Organizacje międzynarodowe – funkcje i znaczenie. Współpraca regionalna. Tworzenie regionów przygranicznych. Znaczenie regionalizacji w przełamywaniu barier narodowościowych i etnicznych i w niwelowaniu lokalnych zagrożeń cywilizacyjnych. Regionalizacja etapem we współpracy i integracji gospodarczej. Znaczenie strategicznych zasobów naturalnych w polityce międzynarodowej. Europa wśród światowych mocarstw. Geneza i przebieg integracji europejskiej. Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony UE. Perspektywy integracji europejskiej, koncepcje rozwojowe UE.
 9. Polska w Unii Europejskiej. Geneza i przebieg integracji Polski z WE/UE. Kryteria i konsekwencje członkostwa. Aspekty instytucjonalno-prawne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe i międzynarodowe członkostwa Polski w UE. Pozycja i perspektywy rozwoju Polski w UE. System koordynacji polityki europejskiej w Polsce. Pozycja Polski na rynku europejskim. Korzyści i koszty przystąpienia Polski do UE w perspektywie społecznej. Polska i Polacy wobec wyzwań i problemów UE.
 1. ZMIENNY BLOK TEMATYCZNY LXII EDYCJI OLIMPIADY
  pod hasłem: "Polonia i emigracja polska w XX wieku"
 1. MIGRACJE I PROCESY MIGRACYJNE
 • Fazy procesów migracyjnych w historii świata.
 • Związek zjawisk migracyjnych z procesami zachodzącymi w państwach oraz we współczesnym świecie.
 • Pojęcia: migracja, emigracja, imigracja, reemigracja, repatriacja, płynna populacja, wędrówki ludów, uchodźca, apatryda, Polonia.
 • Zjawiska: drenaż mózgów, pobyt stały, migracja, mobilność studentów i naukowców.
 • Przyczyny i rodzaje migracji (z uwagi na: cel, czas trwania, zasięg, formę, legalność).
 • Modele migracji.
 1. MNIEJSZOŚCI NARODOWE I GRUPY ETNICZNE
 • Mniejszość narodowa, grupa etniczna, grupa etnograficzna.
 • Sposób powstawania mniejszości narodowych, etnicznych i etnograficznych.
 • Skupiska ludności polskiej na świecie.
 • Polityka i stosunki narodowościowe w Polsce; w wybranych państwach osiedlenia ludności polskiej.
 1. MIĘDZYNARODOWY WYMIAR PROCESÓW MIGRACYJNYCH
 • Migracje i migranci w prawie krajowym i międzynarodowym.
 • Zasady współpracy międzynarodowej w obszarze migracji i reemigracji.
 • Instytucje międzynarodowe zaangażowane na polu migracji: UNHCR, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji.
 • Międzynarodowy Dzień Migrantów.
 1. WYMIARY I SKUTKI POLSKIEGO RUCHU (E-)MIGRACYJNEGO
 • Przyczyny i fazy procesów migracyjnych w historii Polski.
 • Główne kierunki migracji z Polski i do Polski.
 • Konsekwencje dla Polski wynikające z procesów migracyjnych (imigracji i emigracji);
 • Gospodarczy networking Polonii.
 • Zaangażowanie Polonii na rzecz rodaków w kraju (transfery finansowe, formy wsparcia i kooperacji).
 1. POLSKA WOBEC PROCESÓW MIGRACYJNYCH
 • Polityka państwa polskiego wobec procesów migracyjnych (w tym polityka migracyjna, wizowa i powrotowa).
 • Powiązanie polityki migracyjnej państwa polskiego z sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju oraz w jego kontynentalnym otoczeniu.
 • Polityka państwa polskiego na rzecz reprezentacji interesów i zabezpieczenia praw Polaków poza RP.
 • Współpraca Polski dwu-i wielostronna na rzecz reprezentacji interesów Polaków poza RP.
 1. INSTYTUCJE PAŃSTWA POLSKIEGO ZAANGAŻOWANE NA POLU OCHRONY I PROMOCJI POLAKÓW NA ŚWIECIE
 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Parlament:  w Senacie: Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą; w Sejmie: Komisja Łączności z Polakami za Granicą ,Polonijna Rada Konsultacyjna przy urzędzie Marszałka Senatu.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych (wraz z Departamentem Współpracy z Polonią i          Polakami za Granicą).
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (Wydział Oświaty Polskiej za Granicą w Departamencie Współpracy Międzynarodowej).
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Departament Współpracy z Zagranicą i Departament Dziedzictwa Kulturowego).
 • Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
 • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
 • Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.
 • Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

 

 1. KRAJOWE INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE NA RZECZ POLONII
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".
 • Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie".
 • Fundacja "Semper Polonia".
 • Fundacja "Polonia".
 • Instytut Pamięci Narodowej.
 • Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii.
 • Komisja Współpracy z Polonią Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
 1. MEDIA ZAANGAŻOWANE W PROBLEMATYKĘ POLONII
 • TelewizjaPolonia.
 • Polskie media polonijne na świecie (na podstawie wybranych przykładów).
 1. PROMOCJA KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO
 • Promocja kultury i języka polskiego na świecie.
 1. PONADNARODOWE ORGANIZACJE, ZRZESZENIA POLONIJNE
 • Światowy Kongres Polaków.
 • Europejska Unia Wspólnot Polonijnych.
 • Rada Polonii Świata.
 1. ŚRODOWISKA POLSKIE/POLONIJNE WYBRANYCH PAŃSTW ŚWIATA
 • Charakter (na podstawie wybranych przykładów): społeczności polskiej / polonijnej w kraju osiedlenia; instytucji polskich/polonijnych, zakres ich aktywności w państwie osiedlenia; oddziaływania państwa osiedlenia względem środowiska polskiego/polonijnego; funkcjonowania i podejmowanych inicjatyw środowisk polskich/polonijnych w państwie osiedlenia;  „wielcy i zasłużeni Polacy” na emigracji, ich „dzieło”, znaczenie i wkład w życie społeczne

 

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, 26-670 Pionki ul. Parkowa 6, tel/fax 48 612 80 90, e-mail: zspg2@wp.pl

SPECJALNA

Szkoła Specjalna

PROJEKTY

Projekty unijne

LIBRUS

Dziennik elektroniczny